Opetussuunnitelma

Tässä osiossa keskitytään tupakkatuotteiden käytön vähentämiseen osana oppitunteja, erityisesti terveystieto-oppiaineessa. Osa sisällöistä, kuten tupakan ympäristövaikutukset ja vaikutukset yhteiskuntaan, kuuluvat myös muihin oppiaineisiin. On myös syytä muistaa, että tupakkatuotteiden käytön ehkäiseminen kuuluu koko kouluyhteisölle.

Nikotiiniton oppilaitos

Terveystiedossa tupakkateemaa lähestytään erityisesti terveyttä vaarantavana tekijänä. Keskeistä sisällöissä on tupakkatuotteiden käytön ehkäisy ja riippuvuudesta kertominen.

NikEdu-sivuston sisältöjen ja tehtävien taustalla on uusi opetussuunnitelma sekä laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet. Sivuston tehtävät ja sisällöt on rakennettu niin, että ne tukevat terveystiedon opetuksen tavoitteita, kehittävät nuorten terveysosaamista ja lisäävät oppilaiden tietoa tupakka- ja nikotiinituotteista ja erityisesti niiden haitoista. Terveysosaamista tuetaan tarjoamalla tietoa, käytännöntaitoja, itsetuntemuksen kehittämistä sekä mahdollisuutta kriittiseen ajatteluun ja eettiseen vastuullisuuteen.

Terveysosaaminen (EDU)

Keskeiset terveystiedon tavoitteet tupakka- ja nikotiinituotteisiin liittyvien ilmiöiden käsittelyssä:

T3 ohjata oppilasta kehittämään itsetuntemustaan, omien arvojen ja asenteiden sekä kehon ja mielen viestien tunnistamista ja tunnistamaan ja säätelemään käyttäytymistään, oppimistaan ja opiskeluaan tukevia tekijöitä

T7 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan omia terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä tottumuksiaan, valintojaan ja niiden perusteluja sekä rohkaista oppilasta pohtimaan oman terveyden kannalta merkityksellisiä voimavaroja

T11 ohjata oppilasta ymmärtämään ja arvioimaan perheen ja omaan elämänpiiriin kuuluvien ihmisten ja yhteisöjen edustamia terveyskäsityksiä, tunnistamaan niiden merkitystä itselle sekä muodostamaan kuvaa itselle sopivista oppimisen keinoista

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (Opetushallitus)


Materiaalit

Tietopaketit / Alakoulu,Yläkoulu