Työkyvyn ylläpitäminen

Tämä osio kuuluu Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen -osaamistavoitteeseen.

Työkyky koostuu terveyden ja toimintakyvyn, ammatillisen osaamisen, asenteiden ja motivaation sekä työympäristön muodostamasta kokonaisuudesta. Hyvän työkyvyn avulla työntekijä jaksaa tehdä työtään, palautuminen työstä helpottuu ja energiaa jää myös arkeen työn ulkopuolella. Työkyvystä kannattaakin huolehtia monipuolisesti.

Työkyvyn kymppiympyrä (Arjen arkki)

Työkyvyn perustan luovat terveys ja toimintakyky. Terveys on fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Terveys laajempana käsitteenä ei ole pelkästään sairauksien puuttumista, vaan henkilön oma käsitys kyvyistään ja mahdollisuuksistaan hallita elämäänsä. Tämän lisäksi terveyteen kuuluu henkilön sosiaalinen verkosto ja elinympäristö sekä niiden tarjoamat voimavarat.

Toimintakyky tarkoittaa henkilön edellytyksiä selviytyä arjen toiminnoista. Toimintakyky työelämässä näkyy kykynä suoriutua työtehtävistä ja kykynä toimia työyhteisössä.  Toimintakykyä ja hyvinvointia voi vahvistaa tekemällä terveyttä tukevia valintoja arjessa. Näihin kuuluu mm. liikunta, riittävä lepo ja uni, monipuolinen ruokavalio sekä tupakkatuotteiden ja muiden päihteiden välttäminen.

Tupakoimattomuus tai tupakoinnin lopettaminen parantaa työkykyä monella tavalla; kunto kohenee ja esimerkiksi hengityssairauksia on vähemmän. Tupakoimattomilla on myös vähemmän selkäkipuja, erityisesti alaselkäkipuja. Tupakoinnin lopettaminen parantaa myös unen laatua ja vähentää stressiä, joten työstä palautuminen paranee.

Ilman tupakka- ja nikotiinituotteiden aiheuttamaa riippuvuutta ei tarvitse kärsiä työpäivän aikana vieroitusoireista, jotka voivat heikentää mm. keskittymiskykyä. Kun ei käytä tupakkatuotteita, tauot voi käyttää terveyden ja kunnon kannalta hyödyllisemmin, esimerkiksi taukoliikuntaan tai välipalan nauttimiseen.

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää tupakoimattomuuden merkityksen työkyvyn kannalta.


Tehtävät

Tehtävät / Ammatillinen oppilaitos
Tehtävät / Ammatillinen oppilaitos
Tehtävät / Ammatillinen oppilaitos
Tehtävät / Ammatillinen oppilaitos