Opetussuunnitelma

Tässä osiossa keskitytään tupakkatuotteiden käytön vähentämiseen osana oppitunteja, erityisesti terveystieto-oppiaineessa. On kuitenkin syytä muistaa, että tupakkatuotteiden käytön ehkäiseminen kuuluu koko kouluyhteisölle.

Nikotiiniton oppilaitos

NikEdu-sivuston sisältöjen ja tehtävien taustalla on uusi opetussuunnitelma sekä laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet. Sivuston tehtävät ja sisällöt on rakennettu niin, että ne tukevat terveystiedon opetuksen tavoitteita.

Valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan terveystietoa opetetaan vuosiluokilla 1 – 6 osana ympäristöoppia. Terveystiedon kannalta alakoulussa oleellista on oppia ymmärtämään terveyttä tukevia ja suojaavia tekijöitä ympäristössä ja ihmisen toiminnassa ja edistää lapsen terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta.

Terveystiedon opetuksen tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten terveysosaamista. Terveysosaaminen rakentuu tiedoista, taidoista, kriittisesti ajattelusta, itsetuntemuksesta ja eettisestä vastuullisuudesta. Terveysosaamisen osa-alueiden avulla tupakka- ja nikotiinituotteisiin liittyviä ilmiöitä voidaan käsitellä laaja-alaisesti.

Terveysosaaminen (EDU)

Ympäristöoppi vuosiluokilla 1 – 2

Vuosiluokilla 1 – 2 ympäristöopin tavoitteena on herättää lapsen uteliaisuus ja kiinnostus ympäristön ilmiöitä kohtaan. Lapsi tarkastelee omaa ympäristöään sekä omaa ja muiden toimintaa yhteisön jäseninä. Yhtenä tavoitteena on, että lapsi saa positiivisia kokemuksia ja oivalluksia terveydestä, oppii, mikä on terveydelle hyväksi ja mikä haitaksi, sekä saa tukea itsetunnolleen.

Tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinituotteiden ilmiötä lähestyessä on tärkeää harjoitella tunnetaitoja ja mielen hyvinvointia. Lisäksi tärkeää on harjoitella ryhmässä toimimisen taitoja ja pohtia omien tekojen merkityksestä itselle, muille sekä omalle lähiympäristölle. Lapsen itsetunnon ja muiden arvostamisen vahvistaminen auttaa lasta kieltäytymään tupakka- ja nikotiinituotteiden kokeilusta.

Keskeiset ympäristöopin tavoitteet tupakka- ja nikotiinituotteisiin liittyvien ilmiöiden käsittelyssä:

T10 ohjata oppilasta harjoittelemaan ryhmässä toimimisen taitoja ja tunnetaitoja sekä vahvistamaan itsensä ja muiden arvostamista

T14 rohkaista oppilasta ilmaisemaan itseään ja harjoittelemaan näkemysten perustelua

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (Opetushallitus)

Ympäristöoppi vuosiluokilla 3 – 6

Vuosiluokilla 3 – 6 ympäristöopin tavoitteena on herättää ja syventää oppilaiden kiinnostusta ympäristön ilmiöitä kohtaan. Lapsi tarkastelee ympäröivää maailmaa sekä itseään ja toimintaansa yhteisön jäsenenä. Lasta ohjataan tunnistamaan omaa kasvuaan ja kehitystään.

3. – 6. luokilla ympäristöopissa aloitetaan päihteiden käsittely turvallisuuden näkökulmasta. Kuitenkin tupakka- ja nikotiinituotteita käsiteltäessä olisi oleellista havainnoida ilmiöitä myös laajemmin, kuten terveyden eri osa-alueiden ja kestävän kehityksen näkökulmista.

On tärkeää, että lapsi oppii tunnistamaan ja tiedostamaan omia ajatuksiaan, tarpeitaan, asenteitaan ja arvojaan terveyttä ja erilaisten nikotiinituotteiden käyttöä kohtaan. Tärkeää on harjoitella myös tunteiden tunnistamista, ilmaisua ja säätelyä. 3. – 6. luokilla ympäristöopissa käsitellään terveyden edistämistä, jossa oleellisia ovat niin terveyttä parantavat tekijät kuin terveyden riskitekijät.

Keskeiset ympäristöopin tavoitteet tupakka- ja nikotiinituotteisiin liittyvien ilmiöiden käsittelyssä:

T8 kannustaa oppilasta edistämään hyvinvointia ja turvallisuutta toiminnassaan ja lähiympäristössään ja ohjata oppilasta toimimaan turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja itseään suojellen

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia harjoitella ryhmässä toimimista erilaisissa rooleissa ja vuorovaikutustilanteissa, innostaa oppilasta ilmaisemaan itseään ja kuuntelemaan muita sekä tukea oppilaan valmiuksia tunnistaa, ilmaista ja säädellä tunteitaan

T19 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden osa-alueita, arjen terveystottumusten merkitystä sekä elämänkulkua, lapsuuden ja nuoruuden yksilöllistä kasvua ja kehitystä sekä rohkaista oppilasta harjoittelemaan ja soveltamaan terveysosaamistaan arjessa

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (Opetushallitus)


Materiaalit

Tietopaketit / Alakoulu,Yläkoulu