Tietopaketit / Alakoulu, Yläkoulu

Monialainen oppimiskokonaisuus

Oppilaiden osallisuuden tukeminen ja laaja-alainen oppiminen ovat tärkeitä tavoitteita vuonna 2016 voimaan tulleessa opetussuunnitelmassa. Yksi oppilaiden osallisuutta ja laaja-alaista oppimista lisäävä keino on monialaiset oppimiskokonaisuudet. Ne mahdollistavat oppimisen, joka lähtee liikkeelle oppilaiden maailmakuvan ja kiinnostuksen kohteiden pohjalta.

Opetussuunnitelma (Opetushallitus)

Opetussuunnitelman perusteissa määritellään, että opetuksen järjestäjän tulee huolehtia siitä, että oppilaiden opintoihin sisältyy vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus lukuvuodessa. Oppimiskokonaisuuksien toteuttamistapa sen sijaan voi vaihdella. Se voidaan toteuttaa teemapäivänä, usean oppiaineen teemojen yhdistämisellä tai kokonaisopetuksena.

NikEdu-sivustolle on koottu valmiita suunnitelmia monialaisten oppimiskokonaisuuksien tuottamiseen yhtenäisessä peruskoulussa.

Tuntisuunnitelmat (pdf)

Materiaalikokonaisuudet voi toteuttaa monialaisesti niin, että oppiaineet säilyttävät paikkansa tai ilmiölähtöisesti niin, että oppiainerajat ylittyvät.

Oppimiskokonaisuudet perustuvat oppilaiden yhteistyöhön sekä ongelma- ja prosessikeskeiseen oppimiseen. Ne noudattavat osallistavan pedagogiikan viisivaiheista mallia:

  • Vaihe 1: Oppitunnit lähtevät liikkeelle joko opettajan tai oppilaan esiin nostamasta kysymyksestä.
  • Vaihe 2: Oppilaat tekevät ratkaisuehdotuksia, ne kirjataan ylös ja ne arvioidaan yhdessä.
  • Vaihe 3: Oppilaat etsivät aktiivisesti tietoa opiskeltavasta aiheesta.
  • Vaihe 4: Uudet käsitteet liitetään oppilaiden ennakkotietoihin ja samalla projektille laaditaan arviointikriteerit.
  • Vaihe 5: Käsitteet liitetään kertomuksen muotoon toteutettuihin

Materiaalissa on huomioitu erilaisten kertomusten käyttö työvälineenä oppilaiden oppimiskokemusten uudelleenjärjestämisessä. Tutkimusten mukaan kertomukset auttavat pukemaan asioita sellaiseen kielelliseen muotoon, joka auttaa lapsia ja nuoria ymmärtämään ne.

Oppimiskokonaisuudet on suunniteltu siten, että niissä toteutuu opetussuunnitelmassa määritellyt laaja-alaisen oppimisen tavoitteet. Suunnitelmia on myös mahdollista toteuttaa limittäin, ja niistä voi hyödyntää omaan kouluun tai omaan luokkaan sopivat elementit.

Lähteet

Egan, K. 1986. Teaching as Story Telling: an alternative approach to teaching and curriculum in the elementary school. Chicago: The University Chicago Press.

Klein, J T. 2006. A Platform for a Shared Discourse of Interdisciplinary Education. Journal of Social Science Education 5 (4), 10-18.

Kujamäki, P. 2014. Yhteisenä tavoitteena opetuksen eheyttäminen. Osallistava toimintatutkimus luokanopettajille. Publication of the University of Eastern Finland Nro 59.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014.

Niemi, R. 2009. Onks tavallinen koe vai sellanen, missä pitää miettii? Ympäristölähtöisen terveyskasvatuspedagogiikan kehittäminen narratiivisena toimintatutkimuksena. Studies in Sport, Physical Education and Health Nro 140. Jyväskylän yliopisto.

Niemi, R., Kumpulainen, K. & Lipponen L. (in press). Osallistumista vai osallistamista? Osallisuuden tarkastelua monialaisen oppimiskokonaisuuden toteuttamisessa Nuorisotutkimus.