Tietopaketit

Miten voimme vaikuttaa nuorten asenteisiin?

Asennekasvatuksessa olennaista on keskittyä sellaisiin asioihin, jotka vaikuttavat konkreettisesti nuorten elämässä tässä ja nyt. Kun haluamme vaikuttaa nuorten tupakkatuotteita koskeviin asenteisiin ja kannustaa heitä lopettamaan, kannattaa keskittyä asioihin, jotka vaikuttavat tunnetasolla, välittömästi ja joita nuori ei voi sivuuttaa.

Nuoret arvostavat avointa, suoraa ja rehellistä viestintää. Tupakka- ja nikotiinituotteisiin liittyviä teemoja kannattaa lähestyä nuoren tarpeista käsin, aina nuorta kuunnellen. Osalle nuorista tuotteiden käytössä korostuu esimerkiksi esteettiset tekijät, kun toisille urheilusuoritukseen vaikuttavat tekijät.

Vaikka nuoret tuntevat tupakkatuotteiden ja nikotiinituotteiden käytöstä tulevaisuudessa syntyviä terveyshaittoja, he eivät mieti niitä käytön aikana eivätkä ne useinkaan ole riittävä syy lopettaa. Erityisesti pitkän aikavälin terveyshaitat koetaan usein liian kaukaisiksi. Nuoren on vaikea samaistua tilanteeseen, jossa hän olisi vanha ja sairas.

Nuorten kohdalla tärkeää on painottaa lyhyen aikavälin terveyshaittoja, kuten hengitystietulehduksia, kunnon heikkenemistä, hengen ahdistusta ja pahanhajuista hengitystä. Nuoret, jotka miettivät lyhyen aikavälin terveysvaikutuksia, ovat todennäköisemmin polttamatta, heillä on negatiivisempi asenne tupakointiin ja vähäisempi aikomus polttaa.

Terveydellisten syiden lisäksi tupakoinnin lopettamisen ja käyttämättömyyden motiiviksi nousee monella tupakkatuotteiden hinta. Hinnan nousun on todettukin vähentävän nuoren tupakointia. Osa nuorista kokee tuotteiden käytön olevan rahojen tuhlausta.

On tärkeää, että nuoren kotona, oppilaitoksissa ja vapaa-ajanviettopaikoissa tupakkatuotteiden käyttö on kiellettyä ja että säännöt ovat selkeitä. Nuoret miettivät käyttöä tarkkaan, jos tupakkatuotteiden käytön takia ei voi esimerkiksi osallistua johonkin mieleiseen aktiviteettiin.

Tupakka- ja nikotiinituotteiden käytössä nuorten kaveripiirillä ja ystävyyssuhteilla on merkittävä rooli. Tutkimusten mukaan tärkeitä tekijöitä tupakoin lopettamisessa ovat savuttomien nuorten läsnäolo kaveriporukassa, ikätovereista muodostuneen ryhmän halu sallia erilaisuus ja kannustaminen sekä tuki lopettamiselle. Ystävien takia nuoret ovat valmiita muuttamaan käytöstään. Savuttomien ystävien ja seurustelukumppanin antama motivaatio ja tuki koetaan erittäin tärkeiksi.

Lähteet

McVea, K.L.S.P., Miller, D.L, Creswell, J.W., McEntarrfer, R. & Coleman, M.J. 2009. How Adolescents Experience Smoking Cessation. Qualitative Health Research 19 (5), 580–592.

Cosh, S., Hawkins, K., Skaczkowski, G., Copley, D. & Bowden, J. 2015. Tobacco use among urban Aboriginal Australian young people: a gualitative study of reasons for smoking, barriers to cessation and motivators for smoking cessation. Australian Journal of Primary Health 21, 334–341.